java爬虫系列第五讲-使用代理防止爬虫被屏蔽

本文内容

1、分析一下爬虫存在的问题及解决方案

2、webmagic中代理的使用

3、目前市面上一些比较好用的代理服务器

存在的问题

我们在使用爬虫过程中,大多都会遇到这样的问题:突然某一天爬虫爬不到内容了,目标网站直接返回404或者其他错误信息,这说明我们的爬虫被目标网站给屏蔽了。

爬虫被屏蔽的原因

1、爬虫大量请求对对目标服务器造成了压力

2、爬虫采集目标网站有价值的内容到处传播,对目标网站造成了不良影响

出于以上原因,正常情况下目标网站会把爬虫屏蔽掉,这样直接导致我们开发的爬虫无法采集正确的内容。

未使用代理的情况

我们的爬虫程序以一个固定的ip去访问目标网站,目标网站会发现这个固定的ip有大量的请求,会判定为爬虫,直接进行屏蔽。

如果我们每次请求发送的ip都不一样,这样目标网站一般情况下就不会把我们当成爬虫屏蔽了。

解决办法

使用代理来解决问题

请求过程如下:

1、爬虫采集请求给代理服务器

2、代理服务器一般是一个集群,内部有很多机器,代理随机选择一台机器,将请求发送给目标服务器

3、目标服务器将结果返回给代理服务器

4、代理服务器将结果返回给爬虫

可以看出,整个系统的稳定性在代理服务器上,代理服务器的质量直接影响到整个程序的稳定性。

webmagic中使用代理

从0.7.1版本开始,WebMagic开始使用了新的代理APIProxyProvider。因为相对于Site的“配置”,ProxyProvider定位更多是一个“组件”,所以代理不再从Site设置,而是由HttpClientDownloader设置。

API 说明
HttpClientDownloader.setProxyProvider(ProxyProvider proxyProvider) 设置代理

ProxyProvider有一个默认实现:SimpleProxyProvider。它是一个基于简单Round-Robin的、没有失败检查的ProxyProvider。可以配置任意个候选代理,每次会按顺序挑选一个代理使用。它适合用在自己搭建的比较稳定的代理的场景。

代理示例:

1、设置单一的普通HTTP代理为101.101.101.101的8888端口,并设置密码为"username","password"

HttpClientDownloader httpClientDownloader = new HttpClientDownloader();
httpClientDownloader.setProxyProvider(SimpleProxyProvider.from(new Proxy("101.101.101.101",8888,"username","password")));
spider.setDownloader(httpClientDownloader);

2、设置代理池,其中包括101.101.101.101和102.102.102.102两个IP,没有密码

HttpClientDownloader httpClientDownloader = new HttpClientDownloader();
    httpClientDownloader.setProxyProvider(SimpleProxyProvider.from(new Proxy("101.101.101.101", 8888), new Proxy("102.102.102.102", 8888)));

免费代理服务器

1、目前用的还不错的有快代理,有免费 和 收费版,如果是咱们自己搞着玩,可以使用免费版的,如果对代理服务器要求比较高,可以用他们的付费版的。我之前做过一个爬取财经数据的程序,对代理要求比较高,使用的是他们的收费版的,用下来还可以的。如果你们有发现更好的,可以留言,分享分享,谢谢

对于快代理我这边提供一个代理代码,可以拿去直接用:

public class KuaidailiProxyProvider implements ProxyProvider {
  private Logger logger = Logger.getLogger(KuaidailiProxyProvider.class);

  private List<Proxy> proxyList = new ArrayList<>();
  private volatile Map<String, ArrayBlockingQueue<Proxy>> siteProxysMap = new HashMap<String, ArrayBlockingQueue<Proxy>>();
  private Object siteProxysMapLock = new Object();
  //获取代理信息的地址
  private String apiurl;
  //用户名
  private String username;
  //密码
  private String password;
  private volatile static KuaidailiProxyProvider instance = null;

  public KuaidailiProxyProvider(String apiurl, String username, String password) {
    this.apiurl = apiurl;
    this.username = username;
    this.password = password;
    this.init();
  }

  public static KuaidailiProxyProvider getInstance(String apiurl, String username, String password) {
    if (instance == null) {
      synchronized (KuaidailiProxyProvider.class) {
        if (instance == null) {
          instance = new KuaidailiProxyProvider(apiurl, username, password);
        }
      }
    }
    return instance;
  }

  private void init() {
    try {
      logger.info("get proxy");
      String s = HttpsUtil.requestGet(this.apiurl);
      logger.info(s);
      if (StringUtil.isNotEmpty(s)) {
        final JSONObject jsonObject = JSON.parseObject(s);
        if (jsonObject == null) {
          return;
        }
        final JSONObject data = jsonObject.getJSONObject("data");
        if (data == null) {
          return;
        }
        final JSONArray proxy_list = data.getJSONArray("proxy_list");
        if (proxy_list == null && proxy_list.size() == 0) {
          return;
        }
        List<String> tempList = new ArrayList<>();
        for (int i = 0; i < proxy_list.size(); i++) {
          final String string = proxy_list.getString(i);
          final String[] split = string.split(":");
          proxyList.add(new Proxy(split[0], Integer.parseInt(split[1]), this.username, this.password));
        }
      }
    } catch (Exception e) {
      logger.error(e.getMessage(), e);
    }
  }

  private ArrayBlockingQueue<Proxy> get(String key) {
    try {
      ArrayBlockingQueue<Proxy> queue = siteProxysMap.get(key);
      if (queue == null) {
        synchronized (siteProxysMapLock) {
          queue = siteProxysMap.get(key);
          if (queue == null) {
            ArrayBlockingQueue<Proxy> proxies = new ArrayBlockingQueue<Proxy>(proxyList.size());
            for (Proxy proxy : proxyList) {
              proxies.put(proxy);
            }
            siteProxysMap.put(key, proxies);
          }
        }
      }
    } catch (InterruptedException e) {
      this.logger.error(e.getMessage(), e);
    }
    return siteProxysMap.get(key);
  }

  @Override
  public void returnProxy(Proxy proxy, Page page, Task task) {
    this.logger.info(proxy);
    try {
      String key = getKey(task);
      this.get(key).put(proxy);
    } catch (InterruptedException e) {
      this.logger.error(e.getMessage(), e);
    }
  }

  private String getKey(Task task) {
    final String domain = task != null && task.getSite() != null ? task.getSite().getDomain() : null;
    return StringUtil.isNotEmpty(domain) ? domain : KuaidailiProxyProvider.class.getName();
  }

  @Override
  public Proxy getProxy(Task task) {
    Proxy proxy = null;
    try {
      proxy = this.get(this.getKey(task)).take();
      this.logger.info(proxy);
    } catch (InterruptedException e) {
      logger.error(e.getMessage(), e);
    }
    return proxy;
  }
}

调用KuaidailiProxyProvider.getInstance获取代理实例。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

关注我们